top of page

Politika zasebnosti

Splošni pogoji

Politika zasebnosti in varstvo osebnih podatkov velja za vse uporabnike spletne strani www.sus.si (v nadaljevanju: spletna stran), s katero upravlja podjetje SUS DVIGALA, proizvodnja, montaža in servisiranje dvigal, d.o.o. .., Tržaška cesta 330, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: SUS dvigala).

Vrste osebnih podatkov in nameni njihovega zbiranja

Podjetje SUS dvigala spoštuje in varuje zasebnost uporabnikov spletne strani, osebne podatke pa obdeluje odgovorno in v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov).

Podatke o kupcih upravljavec obdeluje v namen za izpolnjevanje svojih obveznosti iz pogodbenega razmerja za namene identifikacije posameznika, izvajanja transakcij, izstavitve računa, dostave izdelka, reševanja reklamacij in ostale, z nakupom povezane komunikacije.

Upravljavec zbira in obdeluje osebne podatke posameznikov v primeru nakupa, registracije in soglasja posameznika k prejemanju e-novic. S sodelovanjem v vsaj eni od omenjenih aktivnosti bodo obdelani naslednji osebni podatki: ime in priimek, elektronski naslov, geslo v šifrirani obliki, podatki o prebivališču, država bivanja, telefonska številka, IP naslov, podatki o registraciji, arhiv komunikacije, podatki o nakupih in koriščenju ugodnosti (datum nakupa, vrsta nakupa, vsebina nakupa, vrednost nakupa, način plačila, vrsta popusta, ipd.) in podatki o dostavi ter montaži. Podjetje SUS dvigala te podatke potrebuje za potrebe komunikacije, priprave in posredovanje ponudb ter ugodnosti prilagojenih zanimanju uporabnika.

Podatki o kupcih upravljavec obdeluje v namen izpolnjevanju svojih obveznosti iz pogodbenega razmerja za namene identifikacije posameznika, izvajanje transakcij, izstavitve računa, dostave, montaže ali servisa izdelka, reševanje reklamacij in ostale, z nakupom povezane komunikacije.

Na podlagi soglasja posameznika lahko upravljavec obdeluje osebne podatke za namen priprave in pošiljanja prilagojenih ponudb, ki uporabnika zanimajo. Obveščanje se izvaja preko izbranih kanalov posredovanja. Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno in ga lahko posameznik kadarkoli prekine. Podatki se hranijo do preklica privoljenja posameznika oziroma do prejema zahteve za izbris podatkov.

Upravljavec lahko obdeluje nekatere osebne podatke (ime in priimek, naslov, elektronski naslov, telefonska številka) za namene neposrednega trženja ter za potrebe ugotavljanja zadovoljstva strank s storitvami oziroma uporabniško izkušnjo tudi na podlagi zakonitega interesa, če posameznik navedeni obdelavi ne ugovarja.

Podatki, za katere podjetje SUS Dvigala potrebuje soglasja posameznika, se obdelujejo v skladu z veljavno zakonodajo.

Za katere namene zbiramo podatke in kako jih uporabljamo?

Podjetje SUS dvigala zbira osebne podatke z naslednjimi nameni:

 • izboljšanje kakovosti vsebin in funkcionalnosti storitev na spletni strani;

 • uporaba za potrebe izpolnitve nakupa (izvajanje transakcije, izstavitev računa, dostava izdelka, vse v zvezi z naročilom) in ostalo z nakupom povezano komunikacijo;

 • oblikovanje prilagojenih ponudb in obveščanje o ponudbah, ki uporabnika zanimajo, le preko izbranih kanalov;

 • trženjske raziskave, za namenom optimiziranja ponudbe in stroškov ter dvig zadovoljstva kupcev;

 • pošiljanje e-novic in drugega oglasnega gradiva;

 • za ponovno ciljanje z oglasi na oglasnih platformah Google, Facebook, Linkedin, Bing;

 • reševanje reklamacij.

Vaši podatki so skrbno shranjeni

Podjetje SUS dvigala ustrezno hrani in varuje osebne podatke v elektronski obliki na sedežu podjetja. Podatki, ki se obdelujejo za namen izpolnjevanja pogodbenih obveznosti se hranijo do izpolnitve vseh obveznosti iz pogodbenega razmerja oziroma še največ 5 let po izpolnitvi vseh obveznostih, s potekom zastaralnih rokov v zvezi s posamezno terjatvijo. Zaradi izpolnjevanja zahtev davčne zakonodaje, se računi hranijo še 10 let po poteku leta, na katerega se račun nanaša.

Podatki, ki se obdelujejo na podlagi soglasja posameznika, upravljavec hrani do preklica njegovega soglasja. Uporabnik lahko kadarkoli poda pisno zahtevo za preklic uporabe osebnih podatkov na naslov info@sus.si.

Varovanje zasebnosti je ključnega pomena

Podjetje Pirnar skrbi za varovanje zasebnosti z upoštevanjem vseh veljavnih zakonskih predpisov. Prav tako pa podjetje Pirnar zagotavlja vso potrebno tehnološko ter organizacijsko podporo za zaščito in varovanje osebnih podatkov pred izgubo, spremembami, krajo in dostopom nepooblaščenih tretjih oseb.

Posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam

Podjetje SUS dvigala lahko nekatere vaše podatke, skladno z namenom obdelave, posreduje tretjim osebam

Vaš nadzor nad našo skrbnostjo

Posameznik ima v zvezi z obdelovanje osebnih podatkov naslednje pravice:

 • pravico do dostopa do podatkov,

 • pravico do popravka,

 • pravico do izbrisa (»pravica do pozabe«),

 • pravico do omejitve obdelave,

 • pravico do prenosljivosti podatkov in

 • pravico do ugovora.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko zahteva uveljavljanje navedenih pravic s poslano zahtevo na elektronski naslov info@sus.si. Podjetje SUS dvigala bo na zahtevo odgovorilo najkasneje v 15 dneh od prejema zahteve.

Podatki, do katerih lahko vedno dostopate

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki ima pravico od upravljavca pridobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako tudi dostop do osebnih podatkov in naslednjih informacij:

 • nameni obdelave;

 • vrste osebnih podatkov;

 • uporabniki ali kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah;

 • kadar je mogoče, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja;

 • obstoj pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali obstoj pravice do ugovora taki obdelavi;

 • pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu;
  kadar osebni podatki niso zbrani od posameznika, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom;

 • obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, ter smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika.

Podjetje SUS dvigala posamezniku zagotovi kopijo osebnih podatkov, ki se obdelujejo. Če posameznik zahtevo predloži z elektronskimi sredstvi in če ne zahteva drugače, se mu informacije zagotovijo v elektronski obliki.

Vaše podatke lahko vedno popravite

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da podjetje Pirnar brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima ob upoštevanju namenov obdelave pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

Vaše podatke lahko vedno izbrišete (»pravica do pozabe«)

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da podjetje SUS dvigala izbriše osebne podatke v zvezi z njim. Podjetje SUS dvigalamora podatke izbrisati, kadar:

 • osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani,

 • posameznik prekliče privolitev, ki je podlaga za obdelavo podatkov, za obdelavo pa ne obstaja druga pravna podlaga,

 • posameznik ugovarja obdelavi na podlagi zakonitega interesa upravljavca, za obdelavo podatkov pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi ali če posameznik obdelavi ugovarja,

 • posameznik ugovarja obdelavi za potrebe neposrednega trženja,

 • so osebni podatki obdelani nezakonito,

 • je treba osebne podatke izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom Unije ali slovenskim pravnim redom.

Vedno imate pravico do omejite obdelavo podatkov

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da podjetje SUS dvigala omeji obdelavo, kadar:

 • posameznik oporeka točnosti podatkov (za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost podatkov),

 • je obdelava nezakonita, posameznik pa namesto izbrisa osebnih podatkov zahteva omejitev njihove uporabe,

 • jih ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih posameznik potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov,

 • je posameznik vložil ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad razlogi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Kadar je obdelava osebnih podatkov omejena v skladu z odstavkom 1, se taki osebni podatki z izjemo njihovega shranjevanja obdelujejo le s privolitvijo posameznika, na katerega se ti nanašajo, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov ali zaradi varstva pravic druge fizične ali pravne osebe ali zaradi pomembnega javnega interesa Unije ali države članice.

Vedno imate pravico do prenosa pravice

Posameznik, na katerega se nanašajo osebnih podatki, ima pravico do prejema osebnih podatkov, ki jih je posredoval upravljavcu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki ter pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu (če je to tehnično izvedljivo) kadar:

 • obdelava temelji na privolitvi posameznika ali pogodbi in

 • se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

Vedno imate pravico do ugovora

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da kadarkoli ugovarja obdelavi osebnih podatkov, če ta temelji na zakonitih interesih upravljavca. Podjetje SUS dvigala preneha obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami posameznika, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Posameznik ima pravico, da kadarkoli ugovarja obdelavi njegovih osebnih podatkov za namene neposrednega trženja in oblikovanjem profilov, kolikor je povezano s takim neposrednim trženjem. V tem primeru se osebni podatki več ne obdelujejo v te namene.

Vedno imate pravico do vložitve pritožbe v zvezi z obdelavo osebnih podatkov

Morebitne pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov lahko posameznik pošlje na naslov info@sus.si

Kadar posameznik meni, da so bile kršene njegove pravice v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov, ima pravico tudi do učinkovitega pravnega sredstva in vložitve pritožbe pri Informacijskemu pooblaščencu.

Ostalo

Osebe, mlajše od 15 let, lahko posredujejo svoje podatke preko spletne strani le z izrecnim dovoljenjem staršev, rejnikov ali skrbnikov.

Pooblaščen za varstvo osebnih podatkov v podjetju Dvigala sušnik d.o.o. je oddelek za medije.

Končne določbe 

Podjetje SUS dvigala si pridružuje pravico do spremembe ter dopolnitve teh Splošnih pogojev. Uporabniki spletne strani bodo o vseh spremembah teh Splošnih pogojev obveščeni na spletni strani.

bottom of page